SRAD

غزل 204 – حافظ – یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود

غزل دویست وچهارم حافظ یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود – ملی …

غزل دویست وچهارم حافظ یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود. نوشته شده … یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت معجز عیسویت در لب شکرخا بود … شرح ابيات غزل204.

صوت/ غزل 204 حافظ؛ یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود – آخرین خبر

آخرین خبر/ یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت معجز عیسویت در لب شکرخا بود

یاد باد – یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود – غزل 204 … – فال حافظ

یاد باد یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود یاد باد آنکه چو چشمت به عتابم می کشت معجز عیسویت در لب شکر خا بود یاد.

غزل 204 – حافظ – یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود – آپارات

یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، رقم ِ مِهر ِ تو بر چهره ی ما پیدا بود، یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت، معجز ِ عیسویت در لب ِ شکرخا بود، یاد …

غزل 204 – حافظ – یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود – نماوید

یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود. یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، رقم ِ مِهر ِ تو بر چهره ی ما پیدا بود، یاد باد آن که چو چشمت به …

یاد باد – یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود – غزل 204 – فال حافظ …

یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد آنکه چو چشمت به عتابم می کشت معجز عیسویت در لب شکر خا بود. یاد باد آنکه صبوحی زده در مجلس …

غزل 204 – حافظ – یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود – ویدیاب

یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، رقم ِ مِهر ِ تو بر چهره ی ما پیدا بود، یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت، معجز ِ عیسویت در لب ِ شکرخا بود، یاد ب …

غزل 204 – حافظ – یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود – ویدجین

یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، رقم ِ مِهر ِ تو بر چهره ی ما پیدا بود، یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت، معجز ِ عیسویت در لب ِ شکرخا بود، یاد ب …

حافظ شیرازی :: یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود – غزلستان

رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود.

برچسب‌ها:, , , ,